تدارکات کالا و بازرگانی

  • بررسي امكانات بالقوه ساخت تجهيزات در داخل و خارج از كشور
  • انعقاد قراردادهاي تأمين و ساخت تجهيزات با پيمانكاران داخلي و خارجي با هدف انتقال تكنولوژي ساخت به كشور و كاهش ارز بري طرحها
  • نظارت بر تأمين و ساخت اقلام طرحها

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top