شرکای تجاری

شرکت گسترش خدمات صنعتی ایران به منظور نیل به اهداف برنامه ریزی شده خود از همکاری شرکای تجاری خارجی و داخلی سود برده که برخی از شرکتهایی که بصورت بلند مدت و کوتاه مدت تفاهم نامه مشترک همکاری با این شرکت داشته اند به قرار ذیل می باشند:

  

 

fiorentini www.fiorentini.com caprari

www.caprari.com

pontis

www.pontisenergy.com

worleyparsons

www.worleyparsons.com

pckwww.pck.com.cn newayvaluewww.newayvalve.com msa www.msa.cz/en dickow www.dickow.de

jahadwww.nasr-misagh.com

danialpetrowww.danialpetro.com

mapna www.mapnagroup.com

khavarwww.khavar.com

superactivecowww.superactiveco.com

mkfco www.mkfco.com

behinsarzamin www.behinsaman.com

tabliehwww.tablieh.com

bina www.bina-consult.com

hamoonwww.hamoon-gs.com

medwww.med-co.ir

peysang www.peysang.com

jtkzwww.jtkz.ir ndecwww.ndec.ir kish arad

fse
www.fsec-co.com

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top