طراحی و مهندسی

  • تهيه و تكميل اسناد فني مناسب براي مناقصات با هدف بهينه سازي مشخصات فني طرحها
  • بازنگري طراحي انجام شده توسط پيمانكاران تجهيزات
  • طراحي تجهيزات كمكي برقي و مكانيكي و تهيه دستورالعملهاي ساخت ، نصب و راه اندازي

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top