مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

  • شناسايي و معرفي سرمايه‌گذار و مشاركت در تامين مالي طرحها
  • تدوين مدل‌هاي مالي اجراي طرحها
  • اخذ پيشنهاد تامين مالي از منابع داخلي و خارجي و انجام مذاكرات و اقدامات تا حصول نتيجه
  • شناسايي منابع تامين مالي طرحها با كمترين هزينه و بهترين شرايط از نظر تضامين، مدت پرداخت و بازپرداخت، ريسك و غيره

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top