مدیریت پروژه

  • تشكيل سازمان اجرايي براي هر طرح
  • توزيع محدود كارهاي قرارداد اصلي در قالب قراردادهاي فرعي تامين، نصب و راه اندازي
  • ماهنگي بين عناصر سازمان طرح از طريق برنامه ريزي و اعمال كنترل متناسب با ماهيت كارها
  • ايجاد سازمان تضمين كيفيت به منظور تامين كيفيت مناسب

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top