نصب و راه اندازی

  • تجهيز كارگاه نصب
  • انعقاد قراردادهاي نصب و راه‌اندازي تجهيزات
  • ايجاد هماهنگي بين پيمانكاران مختلف نصب از طرق سازمان اجرايي شرکت گسترش در كارگاه‌ها
  • تشكيل تيم آموزش بهره‌برداري و نگهداري طي دوره تضمين

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top