پروژه های نیروگاهی

قابلیتها و توانمدیهای این شرکت در حوزه پروژه های نیروگاهی عبارتست از:

  • شبکه های توزیع نیرو
  • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی بویلرهای نیروگاهی
  • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ایستگاه های تامین گاز نیروگاه ها.

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top