پروژه های صنایع فولاد سازی

قابلیتها و توانمدیهای این شرکت در حوزه صنعت فولاد عبارتست از:

  • طراحی و مهندسی مجدد جهت بهسازی فرایندهای تولید
  • احداث واحدهای انباشت و برداشت
  • احداث واحدهای گندله سازی
  • احداث واحدهای آهک سازی
  • طراحی، تامین تجهیزات و احداث واحدهای جانبی برق، بخار، گاز، اکسیژن و هیدروژن
  • احداث واحدهای آب و فاضلاب و تصفیه پسابهای صنعتی
  • احداث مخازن آب روزمینی و زیرزمینی
  • احداث نوارهای نقاله و شبکه انتقال مواد
  • طراحی و اجرای سیستمهای حفاظت از خوردگی
  • طراحی، تامین تجهیزات و احداث شبکه های توزیع سیالات

© Copyright IDIS Co. 2014 - All rights reserved.

Scroll to top